تازه های کتاب

لیست کتاب های خریداری شده از نمایشگاه مجازی کتاب تهران سال 1399

لیست کتابهای فارسی ( فایل pdf )

لیست کتابهای لاتین ( فایل pdf )

لیست کتاب های خریداری شده از نمایشگاه  اردیبهشت ماه 1398

لیست کتابهای فارسی - کتابخانه مرکزی ( فایل pdf )

لیست کتابهای لاتین - کتابخانه مرکزی ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - دانشکده فنی ( فایل pdf )

لیست کتاب های لاتین - دانشکده فنی ( فایل pdf )

لیست کتابهای فارسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی و لاتین - دانشکده هنر ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - مجتمع آموزش عالی بافت  ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - دانشکده راور ( فایل pdf )


 

لیست کتاب های خریداری شده پاییز 1397

کتابخانه مرکزی ( فایل pdf )

 

لیست کتاب های خریداری شده از نمایشگاه  اردیبهشت ماه 1397

لیست کتابهای فارسی - کتابخانه مرکزی ( فایل pdf )

لیست کتاب های لاتین - کتابخانه مرکزی ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - دانشکده فنی ( فایل pdf )

لیست کتاب های لاتین - دانشکده فنی ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - دانشکده ادبیات ( فایل pdf )

لیست کتاب های لاتین - دانشکده ادبیات ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - دانشکده هنر ( فایل pdf )

لیست کتاب های لاتین - دانشکده هنر ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - مجتمع آموزش عالی بافت ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ( فایل pdf )

لیست کتاب های فارسی - دانشکده راور ( فایل pdf )