نرم افزار پویشگر نمامتن نشریات فارسی

نرم افزار پویشگر نمامتن نشریات فارسی (دربرگرنده ی مجلات علمی و پژوهشی در زمینه های پزشکی ، فنی و مهندسی ، دینی ، سیاسی، ادبی، اقتصادی و غیره) که شامل بیش از ششصد هزار عنوان مقاله و مطلب در 15000 موضوع می باشد در کتابخانه مرکزی در دسترس و قابل استفاده می باشد.

نرم افزار پویشگر نمامتن نشریات فارسی (دربرگرنده ی مجلات علمی و پژوهشی در زمینه های پزشکی ، فنی و مهندسی ، دینی ، سیاسی، ادبی، اقتصادی و غیره) که شامل بیش از ششصد هزار عنوان مقاله و مطلب در 15000 موضوع می باشد در کتابخانه مرکزی در دسترس و قابل استفاده می باشد.

استفاده از این نرم افزار تنها در کتابخانه مرکزی، بخش اطلاع رسانی و در مرکز کاوش واقع در پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران  ممکن می باشد.