قابل توجه اعضاء محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه

تمدید به موقع کتاب های امانتی
از آنجا که افزایش جریمه دیرکرد و تمدید به موقع کتابهای امانتی، از سوی کتابخانه مکررا اطلاع رسانی گردیده است، لذا بدین وسیله به اطلاع کلیۀ اعضاء محترم می رساند که در صورت داشتن بدهی، به هیچ وجه مجاز به استفاده از خدمات بعدی بخش امانت نمی باشند و مبلغ جریمه دیرکرد بطور کامل اخذ می گردد.