ساعات کار کتابخانه مرکزی

سالن مطالعه کتابخانه مرکزی همه روزه از ساعت 7:30 لغایت 21:45 باز می باشد کلیه بخشهای اداری کتابخانه از ساعت 7:30 لغایت 15:30 سرویس دهی دارند یک ساعت وقت نماز و ناهار کلیه بخشها تعطیل می باشد
سالن مطالعه کتابخانه مرکزی همه روزه از ساعت 7:30 لغایت 21:45 باز می باشد
کلیه بخشهای کتابخانه از ساعت 7:30 لغایت 15:30 سرویس دهی دارند یک ساعت وقت نماز و ناهار کلیه بخشها تعطیل می باشد