ساعات کار سالن های مطالعه در ایام امتحانات


ساعات کار سالن های مطالعه در ایام امتحانات از ساعت 7:30 الی 23:45 می باشد.