درباره کتابخانه


کارکنان کتابخانه مرکزی

 

 

تلفن سمت نام و نام خاوادگی ردیف
3145
معاونت (طرح امین و غدیر)
جلوه مقیمی زاده

1

3175

مرکز اسناد و نسخ خطی

علیرضا هاشمی نژاد

2

3141

مسئول شبکه

ژیلا تجربه کار

3

3144

سازماندهی منابع

مهری اسکندری

4
3144

سازماندهی منابع

مریم طالبی

5

3144

سازماندهی منابع

مریم امیرتیموری

6

3144 سفارش منابع زهره سلطانی 7
3143

میزامانت

مهدیه مومن آبادی

8

3143 میزامانت سمیره مصلحی 9
3152 مخزن کتاب محمدحسین دانا 10
3152 مخزن کتاب احمد معین الدینی 11
3152 مخزن کتاب علیرضا نیک پور 12
3170 ورود اطلاعات منابع دیجیتال شعله طاهر غلامرضایی 13
3151 پایان نامه های دیجیتال طاهره پهلوانزاده 14
3140 امور اداری - جمعدار طاهره طغرلی 15
3166 مرجع- نشریات زهرا طالبی زاده 16
3148 سایت کاوش محبوبه سپهران 17
2211 کتابخانه ایران شناسی و کتب نادر زهرا عباس زاده 18