درباره کتابخانه


کارکنان کتابخانه مرکزی

 

 

تلفن سمت / بخش نام و نام خانوادگی ردیف
3145
معاونت
جلوه مقیمی زاده

1

3175

مرکز اسناد و نسخ خطی

علیرضا هاشمی نژاد

2

3141

مسئول شبکه

ژیلا تجربه کار

3

3144

سازماندهی منابع

مهری اسکندری

4
3144

سازماندهی منابع

مریم طالبی

5

3144

سازماندهی منابع

مریم امیرتیموری

6

3144 سفارش منابع زهره سلطانی 7
3143

میزامانت

مهدیه مومن آبادی

8

3143 میزامانت سمیره مصلحی 9
3152 مخزن کتاب محمدحسین دانا 10
3152 مخزن کتاب احمد معین الدینی 11
3170 ورود اطلاعات منابع دیجیتال شعله طاهر غلامرضایی 12
3140 امور اداری - جمعدار طاهره طغرلی 13
3148 سایت کاوش محبوبه سپهران 14
2212 کتابخانه ایران شناسی و کتب نادر زهرا عباس زاده 15