بخش ورود اطلاعات منابع دیجیتال

کار دیجیتال سازی  پایان­نامه های تحصیلات تکمیلی از سال 93 در دستور کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه قرار گرفت.هم اکنون پژوهشگران می توانند متن کامل پایان نامه / رساله تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر را به صورت دیجیتال در بخش پایان نامه های دیجیتال کتابخانه مرکزی مشاهده و در صورت نیاز فایل صفحاتی از پایان نامه را طبق ضوابط و در قالب فرم مربوطه درخواست نمایند.

این بخش در طبق اول کتابخانه مرکزی، ورودی تالارفاخره (تالارمطالعه خانم ها) قرار دارد.

 

همکار این بخش:

 

 

 شعله طاهرغلامرضایی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 03431323170   داخلی3170