واحد روشندلان

ارائه خدمات کتابخانه ای برای افراد نابینا و کم بینا،  یکی از پرچالش ترین وظایف کتابخانه ها و کتابداران است. در دورانی که حجم اطلاعات موجود در جهان با سرعتی روز افزون افزایش می‌یابد، توجه به نیازهای اطلاعاتی این گروه برای جلوگیری از عمیق تر شدن محرومیت اطلاعاتی میان این افراد با دیگر افراد جامعه یکی از تعهدات حرفه ای تمام کتابخانه ها به شمار می‌رود.

این بخش با هدف ارائه خدمات کتابخانه‌ای به دانشجویان نابینا و کم بینا و فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع علمی و سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز آنان درخرداد ماه سال 1398 در کتابخانه مرکزی دانشگاه راه اندازی گردید.

 دانشجویان جهت استفاده از این بخش باید از درب شرقی کتابخانه، روبروی دانشکده هنر و معماری مراجعه نمایند.