راهنمای دسترسی به پایگاه مشابهت یاب مقالات انگلیسی ( فایل pdf )

راهنمای تصویری نحوه استفاده از پایگاه مشابهت یاب مقالات انگلیسی ( فایل pdf )

متن نامه معاون محترم مدیر امور پژوهشی دانشگاه در خصوص مشابهت یاب مقالات انگلیسی ( فایل pdf )