درباره کتابخانهنام و نام خانوادگی: ملیحه مغفوری

رتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری برق- کنترل

مدت تصدی: 96/07/11

تلفن: 3165 مستقیم 31323165

پست الکترونیک: mmaghfoori@uk.ac.ir

 


 

عکس 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 علی گل  دانشیار  دکترا فیزیولوژی پزشکی

 از سال 1394

 تا سال 1396

agol@uk.ac.ir     

 یدالله آقاعباسی  استادیار  دکترا ادبیات نمایشی

 از سال 1388

 تا سال 1394

yaghaabasi@yahoo.com
مهدی شفیعی مربی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 از سال 1379

 تا سال 1388
mshafii1323@gmail.com
کاظم سعیدی دانشیار دکترا شیمی

از سال 1370

تا سال 1379

saidik@uk.ac.ir
مهدی ابراهیمی نژاد دانشیار دکترا مدیریت دولتی

از سال 1367

تا سال 1370

ebrahimi.nejad@uk.ac.ir
کاظم سعیدی استادیار دکترا شیمی

از سال 1365

تا سال 1367

saidik@uk.ac.ir
رحیم نژادسلیم استادیار دکترا زبان و ادبیات فارسی

از سال 1360

تا سال 1365