درباره کتابخانه


تماس با کتابخانه

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 کتابخانه مرکزی 33257153 clib@mail.uk.ac.ir