فرم ها و آیین نامه هاآیین نامه ها

 

آیین نامه پذیرش منابع اهدایی به کتابخانه دانشگاه شهید باهنر کرمان (فایل PDF)


آیین نامه نحوه استفاده و تکثیر پایان نامه ها و رساله های دانشگاه شهید باهنر کرمان ( فایل pdf )


آیین نامه طرح امین ( فایل pdf )


آیین نامه طرح غدیر ( فایل pdf )