آیین نامه ها

 

آیین نامه عضویت در کتابخانه مرکزی ( فایل pdf)


 

آیین نامه پذیرش منابع اهدایی به کتابخانه دانشگاه شهید باهنر کرمان (فایل pdf)


آیین نامه نحوه استفاده و تکثیر پایان نامه ها و رساله های دانشگاه شهید باهنر کرمان ( فایل pdf )


آیین نامه طرح امین ( فایل pdf )


 

 

آیین نامه مجموعه سازی کتابخانه مرکزی ( فایل pdf)